Szkolenia

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologii Behawioralnej prowadzi system szkolenia zawodowego terapeutów behawioralnych- Polską Licencję Terapeuty Behawioralnego.
Więc jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych i zgłębieniem Stosowanej Analizy Zachowania to koniecznie wejdźcie TUTAJ

Nowy projekt PSTB – warsztaty dla rodziców i opiekunów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów

Projekt: RAZEM  UCZYĆ – program poprawy funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez podnoszenie kompetencji wychowawczych i terapeutycznych rodziców i opiekunów.  Kierunek pomocy:  POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH…więcej


Ponadto, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej ma dla Państwa szeroką ofertę szkoleń z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w zachowaniu, wykorzystania technik terapii behawioralnej w szkole. Z naszą szczegółową ofertą możecie się Państwo zapoznać poniżej i zaprosić naszych specjalistów do Waszych placówek na terenie całego kraju:

     1. TERAPIA BEHAWIORALNA – W TEORII I PRAKTYCE 3 MODUŁOWY KURS BAZOWY
     2. TERAPIA BEHAWIORALNA – W PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU- kurs wprowadzający
     3. TERAPIA BEHAWIORALNA – W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA
     4. DIAGNOZA PSYCHOPEDAGOGICZNA W PRAKTYCE CZYLI JAK PATRZEĆ NA DZIECKO, BY OPTYMALNIE KONSTRUOWAĆ PROGRAM JEGO TERAPII?
     5. INTEGRACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
     6. TERAPIA BEHAWIORALNA W PRACY Z DZIECKIEM Z GŁĘBOKĄ, WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
     7. ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI – DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM – PLANY AKTYWNOŚCI
     8. PRACA Z RODZINĄ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
     9. BEHAWIORALNY MODEL WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
     10. ROZWIJANIE KOMUNIKACJI U DZIECI Z AUTYZMEM
     11. MODYFIKACJA ZACHOWAŃ W PRAKTYCE NAUCZYCIELA W SZKOLE MASOWEJ I SPECJALNEJ
     12. DZIECKO Z ZESPOŁEM ASPERGERA W KLASIE SZKOLNEJ
     13. TWORZENIE I WDRAŻANIE PUNKTOWYCH SYSTEMÓW OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE MASOWEJ I INTEGRACYJNEJ
     14. RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI UCZNIÓW W SZKOLE MASOWEJ I INTEGRACYJNEJ
     15. TECHNIKI TERAPII BEHAWIORALNEJ LĘKÓW I FOBII

TERAPIA BEHAWIORALNA

W TEORII I PRAKTYCE

3-MODUŁOWY KURS BAZOWY

Prowadzący:

dr Przemysław Bąbel

dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga,

Planowany czas: 45 godzin
Miejsce: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB) jak i na zamówienie wyjazdowo
Realizacja: W wyznaczonych terminach (na bieżąco ogłaszanych na stronie pod adresem: www.terapeutabehawioralny.pl
Uczestnicy: BEZ OGRANICZEŃ
Cena: 1000,00 zł netto (1230,00 zł brutto)

 

Program:

1 spotkanie:

 1. Behawioryzm z perspektywy historycznej;
 2. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?
 3. Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania;
 4. Teoria uczenia w praktyce;
 5. Cele i zasady SAZ;
 6. Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji;
 7. Czego i jak uczyć?
 • diagnoza funkcjonalna
 • tworzenie programu terapeutycznego
 • techniki nauczania
 • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

2 spotkanie:

 1. Czego i jak uczyć- kontynuacja
 • tworzenie programu terapeutycznego
 • techniki nauczania
 • dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;
 1. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.
 2. Behawioralne rozumienie trudnych zachowań;
 3. Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami w oparciu o hierarchię Foxx’a.

TERAPIA BEHAWIORALNA

W PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI

ZE SPEKTRUM AUTYZMU- kurs wprowadzający

 

Prowadzący: mgr Marta Kwaterska,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga

Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), jak i na zamówienie wyjazdowo.
Cena: 350 zł netto (430,50 zł brutto)

 

Program:

 1. Wprowadzenie– czym jest Stosowana Analiza Zachowania?
 2. Sylwetka osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- zarys kliniczny
 3. Zasady terapii behawioralnej
 4. Podstawowe techniki pracy behawioralnej
 5. Wzmacnianie- fundamentem uczenia
 6. Podstawowe obszary oddziaływań terapeutycznych
 7. Ćwiczenia we wdrażaniu strategii behawioralnych w pracy z osobami z autyzmem

TERAPIA BEHAWIORALNA

W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA

 

Prowadzący: mgr Marta Kwaterska,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga

Planowany czas: 20 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), jak i na zamówienie wyjazdowo.
Cena: 400 zł netto (492,00 zł brutto)

 

Program:

 1. Sposoby pracy na zachowaniami trudnymi
 2. Rozumienie zachowań trudnych w ujęciu SAZ
 3. Informacje wprowadzające z zakresu SAZ
  • poznanie funkcji zachowań
  • uczenie zachowań alternatywnych
  • modyfikacje środowiska
  • wzmacnianie różnicowe
  • inne strategie
 4. Działania wspierające pracę terapeutyczną nad zachowaniami trudnymi.
 5. ABA w modyfikacji zachowań trudnych- ujęcie praktyczne

DIAGNOZA PSYCHOPEDAGOGICZNA W PRAKTYCE

CZYLI JAK PATRZEĆ NA DZIECKO, BY OPTYMALNIE KONSTRUOWAĆ PROGRAM JEGO TERAPII?

 

Prowadzący: mgr Marta Kwaterska,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga

Planowany czas: 20 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), jak i na zamówienie wyjazdowo.
Cena: 400 zł netto (492,00 zł brutto)

 

Program:

 1. Charakterystyka diagnozy psycho-pedagogicznej
 2. Skale ocen, testy rozwojowe, wywiad, obserwacja, analiza zachowań- wiadomości ogólne
 3. Omówienie narzędzi diagnostycznych oraz zasad korzystania z nich:
 • Inwentarze Gunzburga
 • Skale do oceny umiejętności społecznych
 • PEP- R
 • Elementy VB- Mapp
 1. Sposoby konstruowania i ewaluacji programów terapii (IPET) w oparciu o uzyskane w toku diagnozy dane

INTEGRACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

 

Prowadzący: mgr Katarzyna Hamerlak

mgr Greta Dębińska,

Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB), jak i na zamówienie wyjazdowo.
Cena: 350 zł netto (430,50 zł brutto)

 

Program:

 1. Efektywna terapia dziecka przygotowującego się do wejścia w grupę integracyjną – czyli jak kształtować podstawowe umiejętności
 2. Wprowadzenie o deficytach społecznych dzieci z autyzmem.
 3. Wprowadzenie o wykorzystaniu teorii uczenia w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju.
  • samodzielność
  • zabawa
  • uwaga
  • wykonywanie poleceń
  • komunikacja
 4. Dziecko z autyzmem a grupa rówieśnicza.-jak pomóc dziecku z trudnościami w zachowaniu.
 5. Rola Nauczyciela/terapeuty cienia- zasady pracy, interwencja behawioralna w grupie.

TERAPIA BEHAWIORALNA

W PRACY Z DZIECKIEM Z GŁĘBOKĄ, WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Prowadzący: mgr Marta Kwaterska,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga

Planowany czas: 20 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), jak i na zamówienie wyjazdowo.
Cena: 400 zł netto (492,00 zł brutto)

 

Program:

 1. Dziecko z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością – zarys kliniczny
 2. Podstawy metodologiczne dla konstruowania programu rewalidacyjno-edukacyjnego
 3. Jak planować terapię w oparciu o program terapii behawioralnej
 • zasady i etapy terapii
 • jak motywować dziecko do współdziałania
 • obszary priorytetowe w uczeniu
 • w jaki aranżować środowisko wokół dziecka tak, aby optymalnie wspomagać jego rozwój?
 • udział Rodziny w realizacji programu terapii.

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM – PLANY AKTYWNOŚCI

 

Prowadzący: mgr Marta Kwaterska,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga

Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), jak i na zamówienie wyjazdowo.
Cena: 300 zł netto (369,00 zł brutto)

Program:

 1. Rodzaje planów aktywności
 2. Wykorzystanie planów aktywności w nauczaniu spędzania czasu wolnego
 3. Wykorzystanie planów aktywności podczas uczenia czynności samoobsługowych
 4. Wykorzystanie planów aktywności podczas uczenia nowych umiejętności
 5. Jak nauczyć dziecko podążania za planem aktywności
 6. Sposoby rejestrowania i prezentacji wyników uczenia podążania za planem aktywności

PRACA Z RODZINĄDZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 

Prowadzący: mgr Marta Kwaterska,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga

Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), jak i na zamówienie wyjazdowo.
Cena: 350 zł netto (430,50 zł brutto)

Program:

 1. Specyficzne uwarunkowania pracy z Rodziną.
 2. Sposoby kształtowania prawidłowych relacji Rodzic – nauczyciel.
 3. Podstawowe problemy we współpracy z Rodziną dziecka niepełnosprawnego i radzenia sobie z nimi.
 4. Zagrożenia płynące z sytuacji braku współpracy z Rodziną dziecka niepełnosprawnego.
 5. Współpraca, współdziałanie czy uczenie rodziny?
 6. Konstrukcja kontraktów z Rodzicami.
 7. Modele efektywnej realizacji instruktażu praktycznych umiejętności terapeutycznych.

BEHAWIORALNY MODEL

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 

Prowadzący: mgr Marta Kwaterska,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga

Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), jak i na zamówienie wyjazdowo.
­Cena: 350 zł netto (430,50 zł brutto)

Program:

 1. Zarys prawny
 2. Specyficzne uwarunkowania wczesnej interwencji
 3. Ocena funkcjonalna małego pacjenta
 4. Rodzina małego dziecka niepełnosprawnego- podstawowe zagadnienia z programowania pracy z Rodzicami
 5. Konstruowanie programu wczesnej interwencji terapeutycznej
 6. Planowanie działań mających na celu stworzenie spójnego systemu wsparcia małego dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny.

ROZWIJANIE KOMUNIKACJI

U DZIECI Z AUTYZMEM

 

Prowadzący: dr Beata Urbaniak,

mgr Monika Chróst-Woźniak

Planowany czas: 20 godzin
Miejsce: Kurs realizowany jest wyłącznie na zamówienie wyjazdowo
Realizacja:
Cena: 400 zł netto (492,00 zł brutto)

Program:

 1. Podstawowe informacje z teorii Stosowanej Analizy Zachowania (warunkowanie sprawcze, kształtowanie zachowań, budowanie łańcuchów zachowań, podpowiedzi, systemy motywacyjne dla dzieci o nietypowym rozwoju mowy)
 2. Omówienie typowego przebiegu rozwoju mowy
 3. Badania naukowe na temat skuteczności metod SAZ w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu
 4. Badanie poziomu wyjściowego umiejętności językowych
 5. Metody i techniki SAZ w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych
 • uczenie incydentalne w rozwijaniu reakcji echowych i mandowych,
 • uczenie wyodrębnionych prób w rozwijaniu reakcji echowych, taktowych i intrawerbalnych,
 • skrypty w rozwijaniu reakcji taktowych i intrawerbalnych.

MODYFIKACJA ZACHOWAŃ W PRAKTYCE NAUCZYCIELA
W SZKOLE MASOWEJ I SPECJALNEJ

 

Prowadzący: mgr Marta Kwaterska,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,

mgr Ewa Kuliga

Planowany czas: 15 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), jak i na zamówienie wyjazdowo.
Cena: 350 zł netto (430,50 zł brutto)

Program:

 1. Rys kliniczny
 2. Podstawowe problemy występujące w szkołach- uwarunkowania przyszłego programu pracy wychowawczej
 3. Podstawowe zagadnienia programu ABA
 4. Pomoce wizualne wspomagające pracę w grupie
 5. Systemy motywacji uczniów
 6. ABA szansą na radzenie sobie z problemami wychowawczymi

DZIECKO Z ZESPOŁEM ASPERGERA

W KLASIE SZKOLNEJ

Prowadzący: mgr Marta Kwaterska,

mgr Paweł Bakalarz

Autorzy: mgr Ewa Kuliga
Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja: Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie PSTB- rejestracja za pośrednictwem formularza), jak i na zamówienie wyjazdowo.
Cena: 300 zł netto (369,00 zł brutto)

Program:

 1. Specyfika zaburzenia, przegląd charakterystycznych zachowań
 2. Zespół Aspergera a autyzm- diagnoza różnicowa
 3. Tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się
 4. Ustalanie celów nauczania
 5. Możliwości wykorzystanie na lekcji technik rozwijających motywację
 6. „Cień” – jego rola i zadania
 7. Współpraca z rodziną, tworzenie spójnego systemu działania

TWORZENIE I WDRAŻANIE PUNKTOWYCH SYSTEMÓW OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE MASOWEJ I INTEGRACYJNEJ

 

Prowadzący: dr Przemysław Bąbel
Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja Kurs realizowany jest na zamówienie
Cena: 300 zł netto (369,00 zł brutto)

 

Program

 1. Cele punktowych systemów oceniania zachowania
 2. Zasady tworzenia punktowych systemów oceniania zachowania
 3. Zasady wdrażania punktowych systemów oceniania zachowania
 4. Analiza przykładowych punktowych systemów oceniania zachowania – ćwiczenie
 5. Tworzenie punktowego systemu oceniania zachowania – ćwiczenie

 

RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI UCZNIÓW

W SZKOLE MASOWEJ I INTEGRACYJNEJ

 

Prowadzący: dr Przemysław Bąbel
Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja Kurs realizowany jest na zamówienie
Cena: 300 zł netto (369,00 zł brutto)

 

Program

 1. Edukacja z perspektywy analizy zachowania
 2. Przyczyny trudnych zachowań uczniów
 3. Techniki kształtowania zachowań́ pożądanych uczniów
 4. Techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
 5. Utrzymanie i generalizacja efektów interwencji
 6. Analiza przypadków – ćwiczenie

 

 

TECHNIKI TERAPII BEHAWIORALNEJ LĘKÓW I FOBII

 

Prowadzący: dr Przemysław Bąbel
Planowany czas: 10 godzin
Miejsce/ realizacja Kurs realizowany jest na zamówienie
Cena: 300 zł netto (369,00 zł brutto)

 

Program

 1. Zaburzenia lękowe
 2. Przyczyny reakcji lękowych
 3. Geneza terapii behawioralnej reakcji lękowych
 4. Techniki terapii behawioralnej reakcji lękowych
 5. Tworzenie hierarchi lęków – ćwiczenie
 6. Skuteczność technik terapii behawioralnej reakcji lękowych
 7. Analiza przypadków – ćwiczenie