Krakowskie Centrum Usług Społecznych „Wysokie”

 

Informacje o projekcie (Projekt Zakończony)

Tytuł projektu:  Krakowskie Centrum Usług Społecznych „Wysokie”

Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

Opis projektu:

Cel projektu: Celem głównym projektu będzie zwiększenie dostępności i jakości usług kierowanych dla 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób niesamodzielnych i ich opiekunów, którzy stanowią grupę docelową projektu) do końca 2019 roku.  Do udziału mogą zgłaszać się osoby z terenu gmin: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki

Zgłoszenia beneficjantów przyjmujemy: telefonicznie pod bezpłatnym numerem 800-155-221 oraz mailowo biuro@pstb.org

Planowane działania i efekty,

  • Indywidualne poradnictwo, które świadczone będzie przez kilku specjalistów z różnych dziedzin tj. prawnik, logopeda, rehabilitant, psycholog, pedagog specjalny oraz psychiatra. Dzięki temu opiekunowie będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat możliwości wsparcia, otrzymania dofinansowań, świadczeń itd.
  • Warsztaty dla opiekunów, rodziców, które umożliwią uzyskanie informacji na temat sposobów radzenia sobie z konkretnymi sytuacjami kryzysowymi itd.
  • Spotkania informacyjno-edukacyjne dla zainteresowanych przedstawicieli kadr np. służby zdrowia, pracowników socjalnych,
  • Konsultacje jednorazowe oraz systematyczne stanowiące pomoc dla opiekunów w zakresie postępowania i pracy z osobami niesamodzielnymi.

Rezultatem tych działań, będzie udzielenie wsparcia 120 osobom niesamodzielnym i ich opiekunom.

Osoba niesamodzielna – należy przez to rozumieć osobę, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Podstawowe czynności dnia codziennego to czynności wylistowane w ramach skali KATZA (ADL), wg której ocenia się stopień niesamodzielności, poziom radzenia sobie z podstawowymi czynnościami samoobsługowymi do których zalicza się: kąpanie, ubieranie i rozbieranie, korzystanie z toalety, wstawanie z łóżka i przemieszczanie się na fotel, samodzielnej jedzenie, kontrolowanie wydalania moczu i stolca.

Wsparcie w projekcie dedykowane jest osobom zamieszkującym MOF Krakowa. W skład MOF wchodzą następujące gminy: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

  1. Wartość projektu: 246 400,75 zł
  2. Wkład Funduszy Europejskich: 209 440,63 zł

Dokumenty do pobrania:

Wypełnione i podpisane dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w biurze projektu tj.: Os. Wysokie 7, 31-819 Kraków, mail: biuro@pstb.org, tel. (0-12) 642-27-90 (osobiście, pocztą lub kurierem).