Zespół Interwencji Kryzysowej

Jest to forma terapii wysoko intensywnej i krótkoterminowej (do 14 dni) prowadzonej w formie stacjonarnej w wynajmowanym lokalu w Krakowie lub w miejscu zamieszkania beneficjenta.  Do skorzystania z tej formy kierowani będą pacjenci w szczególnie ciężkim stanie (zazwyczaj młodzież i dorośli przejawiający skrajnie trudne zachowania). Celem formy jest szybka redukcja zachowań trudnych oraz intensywny instruktaż w zakresie zachowań problemowych, dla członków ich otoczenia. Jest formą wsparcia udzielanego w jednym z dwóch trybów działania:

  • stacjonarnym (tj. realizowanym w użyczanym nieodpłatnie od partnerskiej organizacji lokalu- domu jednorodzinnym w Krakowie, który pozwala na pełną kontrolę środowiska terapeutycznego)- w formie tej beneficjent wraz z osobami towarzyszącymi (rodzice, nauczyciele inni członkowie rodzin) są kwaterowani w warunkach zbliżonych do domowych i korzystają z ciągłych oddziaływań terapeutycznych. Terapia realizowana jest zawsze przez zespół co najmniej dwóch osób, z których jedna prowadzi pracę z beneficjentem i jego rodziną, druga natomiast instruuje rodzinę, dokumentuje przebieg terapii, etc. W szczególnych przypadkach możliwe jest także korzystanie ze wsparcia wolontariusza (przygotowywanie pomocy terapeutycznych, filmowanie, etc). Nad prawidłowością i optymalizacją programu terapii czuwa superwizor behawioralny.
  • w środowisku beneficjenta (wyjazdowo)- forma ta realizowana będzie w przypadku, w którym będą istniały okoliczności (np. zamieszkiwanie w DPS, długoterminowy pobyt w szpitalu, zachowania pojawiające się tylko w jednym środowisku np. szkolnym) uniemożliwiające przeprowadzenie ZIK stacjonarnego. W takim przypadku pracownicy projektu wyjeżdżają do miejsca pobytu klienta (zazwyczaj zamieszkują na terenie jego domu lub placówki w której przebywa, przez okres trwania interwencji). Podobnie jak w formie stacjonarnej terapia jest prowadzona zawsze przez zespół dwóch osób, z których jedna prowadzi pracę z beneficjentem i jego rodziną, druga natomiast instruuje rodzinę, dokumentuje przebieg terapii, etc. Istotną różnicę stanowi to, że pomoc superwizora dla terapeutów zapewniona jest wyłącznie w formie online (w toku telekonferencji Skype). Podczas każdego ZIK- u terapia realizowana jest w formie „żywej”- tworzony i realizowany jest program, z którego po zakończeniu ZIK beneficjent korzystać będzie każdego dnia.