Zespół Rozwijania Niezależności I Umiejętności- Trening Samodzielności

Terapia stanowi formę krótkoterminowej i intensywnej indywidualnej terapii, realizowanej stacjonarnie lub w miejscu zamieszkania/ pobytu beneficjenta.

Do skorzystania z tej formy kierowani będą pacjenci w przejawiający szczególnie duże trudności w opanowaniu czynności związanych z życiem codziennym (np. kompulsywne zanieczyszczanie się, odmawianie jedzenia, brak umiejętności celowego spędzania czasu wolnego, trudności w zasypianiu, etc). Celem formy jest szybka nauka umiejętności deficytowych oraz intensywny instruktaż w zakresie realizacji programu terapii, dla członków ich otoczenia.

ZRNU-TS są formą wsparcia udzielanego w jednym z dwóch trybów działania:

– stacjonarnym (tj. realizowanym w użyczanym nieodpłatnie od partnerskiej organizacji lokalu- domu jednorodzinnym w Krakowie, który pozwala na pełną kontrolę środowiska terapeutycznego)- w formie tej beneficjent wraz z osobami towarzyszącymi (rodzice, nauczyciele inni członkowie rodzin) są kwaterowani w warunkach zbliżonych do domowych i korzystają z ciągłych oddziaływań terapeutycznych. Terapia realizowana jest zawsze przez zespół co najmniej dwóch osób, z których jedna prowadzi pracę z beneficjentem i jego rodziną, druga natomiast instruuje rodzinę, dokumentuje przebieg terapii, etc. W szczególnych przypadkach możliwe jest także korzystanie ze wsparcia wolontariusza (przygotowywanie pomocy terapeutycznych, filmowanie, etc). Nad prawidłowością i optymalizacją programu terapii czuwa superwizor behawioralny. Szacujemy, że z tej formy skorzysta 4 beneficjentów rocznie.

– w środowisku beneficjenta (wyjazdowo)- forma ta realizowana będzie w przypadku, w którym będą istniały okoliczności (np. zamieszkiwanie w DPS, mocne związanie trudności w funkcjonowaniu ze środowiskiem domowym- np.rutyny związane z zasypianiem czy jedzeniem) uniemożliwiające przeprowadzenie stacjonarnego treningu samodzielności. W takim przypadku pracownicy projektu wyjeżdżają do miejsca pobytu klienta (zazwyczaj zamieszkują na terenie jego domu lub placówki w której przebywa, przez okres trwania interwencji). Podobnie jak w formie stacjonarnej terapia jest prowadzona zawsze przez zespół dwóch osób, z których jedna prowadzi pracę z beneficjentem i jego rodziną, druga natomiast instruuje rodzinę, dokumentuje przebieg terapii, etc. Istotną różnicę stanowi to, że pomoc superwizora dla terapeutów zapewniona jest wyłącznie w formie online (w toku telekonferencji Skype). Szacujemy, że z formy tej skorzysta około 5 beneficjantów rocznie. Podczas każdego ZRNU- TS terapia realizowana jest w formie „żywej”- na bieżąco tworzony i realizowany jest program, z którego po zakończeniu interwencji beneficjent korzystać w środowisku naturalnym.