Zespół Rozwijania Kompetencji Komunikacyjnych- Indywidualne Zajęcia Logopedyczne

Do korzystania z tej formy oddziaływań ZRKK, kierowani będą zazwyczaj beneficjenci niemówiący. Jeżeli chodzi o stosowane techniki pracy, to podkreślić należy, że w 100% wywoływanie umiejętności komunikacyjnych oparte jest na metodyce terapii behawioralnej, wspierającej w tym przypadku tradycyjną logopedię, co swe uzasadnienie znajduje w dwóch głównych typach behawioralnego uczenia umiejętności werbalnych: treningi incydentalnym (IT) oraz metodyce VB (verbal behavior). Opracowanie schematu zajęć i koordynowanie realizacji, prowadzone są przez doświadczonego logopedę lub neurologopedę, który jest równocześnie terapeutą behawioralnym. ZRKK- ZL realizowane są zgodnie z założonymi planem terapii, systematycznie w ciągu całego roku. Zajęcia logopedyczne mogą być przeprowadzane w zależności od indywidualnych potrzeb beneficjenta, zarówno w gabinecie logopedycznym jak i w miejscu jego zamieszkania.

W trakcie każdego spotkania logopeda:

  • diagnozuje poziom realizacji zadań wytyczonych na poprzednim spotkaniu (diagnozując tym samym poziom nabytych umiejętności),
  • realizuje sesję terapeutyczną,
  • aktualizuje zalecenia terapeutyczne,
  • instruuje rodzica o sposobach realizacji tychże zaleceń.

Nad metodologiczną prawidłowością terapeutyczną przebiegu zajęć, czuwać będą superwizorzy behawioralni.